Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - INLEIDING EN VOORWERP

Dit document draagt als titel “TASTO: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN”

De volgende woorden of begrippen die in dit document zijn vervat, moeten zowel in het enkelvoud als in het meervoud als volgt worden gelezen en geïnterpreteerd:

“bestelling”: de bestelling van koopwaar uitgevoerd door de klant onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3.1 van de algemene voorwaarden;

“algemene voorwaarden”: dit document;

“algemene gebruiksvoorwaarden”: de algemene gebruiksvoorwaarden van de website die op de website beschikbaar zijn;

“overeenkomst”: de overeenkomst gesloten tussen de klant en de verkoper onder de hierna uiteengezette voorwaarden;

“klant” of “u”: elke derde die een aankoop doet op de website, waaronder de consument, zijnde “elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet kaderen in zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit”;

“informatie”: elke informatie die beschikbaar is op de website en die betrekking heeft op de artikelen en diensten die er worden aangeboden;

“koopwaar”: elk voorwerp of elke dienstverlening dat/die op de website wordt verkocht;

“partij” of “partijen”: de klant en de verkoper, zowel individueel als collectief beschouwd;

“website”: de website voor online verkoop (e-commerce) toegankelijk via het adres www.tasto.eu;

“verkoper” of “wij”: de vennootschap L’ITALIANO SA, eigenaar van de website en van het merk TASTO, gevestigd en met zetel in L-3225 Bettembourg, 105 zone industrielle Scheleck 1 – BP 76 – ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Luxemburg onder het nummer B68 186.

 • De verkoper is de vennootschap die uitgever en uitbater is van het merk TASTO en van de website www.tasto.eu
 • De website is bedoeld voor de verkoop op afstand van diverse voedingsmiddelen, onder meer via elektronische weg op de website.
 •  
 • De algemene voorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds voormelde verkoper en anderzijds voormelde klant.
 • De algemene voorwaarden die van kracht zijn op de dag van een bepaalde aankoop gelden uitsluitend voor de contractuele relaties tussen de klant en de verkoper met betrekking tot de overeenkomst, van bij de totstandkoming tot de uitvoering ervan.
 • Ze gelden te allen tijde, behoudens andersluidende bepaling in een schriftelijk document dat door de ene of de andere partij wordt ondertekend en voor wie het bindend is.
 •  
 • De algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Franse taal.
 • De taal waarin de producten zijn opgesteld die beschikbaar zijn op de website en van de andere algemene teksten op de website is het Frans.
 •  
 • De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn dienstverlening op elk ogenblik te wijzigen zonder andere formaliteit dan de aanwezigheid van een online waarschuwing en om de aanpassingen die eruit voortvloeien over te brengen in deze algemene voorwaarden.
 • Hoe dan ook wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard door zijn bestelling te bevestigen.
 • De aangepaste algemene voorwaarden zullen beschikbaar zijn op de website met verwijzing naar de voorgaande algemene voorwaarden.
 •  

ARTIKEL 2 - VERKLARINGEN VAN DE PARTIJEN

1. Wettelijke vermeldingen

De website is eigendom van de verkoper die u de volgende informatie meedeelt met betrekking tot artikel 5 van de Luxemburgse gewijzigde wet van 14 augustus 2000 met betrekking tot de elektronische handel:

• inschrijvingsnummer in het RCS Luxembourg: B68 186

• intracommunautair btw-nummer: LU17809304

• publicatieverantwoordelijke: dienst marketing

• communicatieverantwoordelijke: algemene directie

• hosting: ION

• voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met info@tasto.eu.info[at]tasto.eu

2. Waarschuwing

De koopwaar die te koop wordt aangeboden op de website is gekoppeld aan een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving volgens de informatie die is verstrekt door de leveranciers die de verkoper bevoorraden.

De informatie die wordt verspreid op de website, ongeacht de vorm ervan (foto’s, teksten enz.) wordt louter indicatief verstrekt en heeft geen enkel contractueel bindend karakter.

De verkoper staat niet borg voor de juistheid, de nauwkeurigheid noch de volledigheid van de informatie.

De verkoper wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg kan zijn van:

• elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of vergetelheid in verband met de informatie;

• de onmogelijkheid voor de klant om toegang te krijgen tot de website, ongeacht de oorzaak, de oorsprong of de aard ervan;

• het gebruik van de informatie en/of het gebruik van een product of een dienst waarop die informatie betrekking heeft.

Het behoort de klant toe de juistheid te controleren van de informatie en van het gebruik ervan. In geval van twijfel over de kenmerken van de koopwaar, kan de klant contact opnemen met de verkoper via e-mail op het adres info[at]tasto.eu kontaktieren.

 • De klant waarborgt dat hij de hoedanigheid van consument bezit zoals bepaald in artikel 0.2 door het Luxemburgse recht en rechtspraak.
 • Door toegang te krijgen tot de website en door een account te openen om een bestelling te kunnen plaatsen op de website, verbindt de klant er zich toe de algemene gebruiksvoorwaarden die op de website staan, na te leven.
 • In het kader van zijn demarches van aankoopprospectie op de website, krijgt de klant de kans om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en verklaart hij ze te hebben gelezen, alle bepalingen ervan te begrijpen en ze integraal te aanvaarden.
 • Alvorens zijn winkelmandje te valideren door zijn bestelling aan de verkoper mee te delen, moet de klant een vakje aanvinken met betrekking tot de algemene voorwaarden met een verwijzing ernaar.
 • Door zijn bestelling te bevestigen, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, alle bepalingen ervan te begrijpen, verbindt hij zich ertoe ze na te leven en aanvaardt hij ze zonder voorbehoud.
 •  

ARTIKEL 3 - DE BESTELLING EN DE OVEREENKOMST

De informatie op de website materialiseert geenszins een contractueel voorstel, zodat de eenvoudige wil die de klant er te kennen geeft om de producten aan te kopen op zich geen overeenkomst tussen de partijen tot stand kan brengen.

De informatie die de klant meedeelt wanneer hij zich op de website bevindt, vormt in hoofde van de klant een bestelling die kadert in de toepassing van de algemene voorwaarden.

De bestelling gebeurt in 3 kliks:

• bij een eerste klik vult de klant zijn winkelmand online met de koopwaar die hij wenst aan te kopen;

• bij een tweede klik aanvaardt hij de algemene voorwaarden;

• bij een derde klik valideert de klant zijn winkelmand.

De validatie van de winkelmand door de klant stuurt de bestelling van de klant naar de verkoper.

 

De verkoper meldt ontvangst van de bestelling van de klant door hem een bevestigingsmail te sturen naar het adres dat de klant heeft meegedeeld in zijn account.

Deze bevestiging van de bestelling vermeldt onder meer de volgende informatie:

• een volledig overzicht van de gedane aankopen;

• de vermoedelijke leveringstermijn;

• deze algemene voorwaarden;

• de elektronische en postgegevens van de verkoper waar de klant eventueel zijn klachten kan formuleren; informatie over de voorwaarden en de modaliteiten van het recht op herroeping;

• informatie in verband met de naverkoopdiensten en de commerciële waarborgen die de verkoper voorstelt.

 

De overeenkomst wordt geacht tot stand te komen op het moment van het verzenden tegen ontvangstbewijs van de bevestigingsmail naar de klant.

De overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de maatschappelijke zetel van de verkoper, 105, zone industrielle Scheleck 1 -L-3225 Bettembourg.

De gesloten overeenkomst wordt gearchiveerd door de verkoper en de klant beschikt over de bevestiging van zijn bestelling.

 • Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, aanvaarden de partijen dat de computerregistraties die binnen redelijke veiligheidsvoorwaarden tot stand komen binnen hun respectieve computersystemen, worden aangenomen als bewijs van hun relatie of van de overeenkomst die hen bindt.
 • In toepassing van de overeenkomst gebeurt de bewaring van de computergegevens volgens redelijke veiligheidsvoorwaarden als de documenten systematisch worden bewaard op een niet-aanpasbare en permanente database.
 •  

ARTIKEL 4 - FACTURATIE

De verkoopprijs van de koopwaar wordt vermeld op de website in euro (€), inclusief alle taksen en belastingen en exclusief leveringskosten.

De eventuele leveringskosten worden aan de klant meegedeeld in het kader van de informatie die is vermeld op de website en het bedrag ervan wordt aan de klant meegedeeld zodra hij zijn adres van levering opgeeft.

Het totale bedrag van een bestelling – die kan bestaan uit verschillende goederen – wordt aan de klant meegedeeld tijdens het bestellingsverloop en vóór de bevestiging van zijn bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar verbindt er zich toe de tarieven die op de website zijn vermeld op het ogenblik van de bestelling, toe te passen.

Ingeval er een foute prijs wordt vertoond, die manifest bespottelijk laag is, ongeacht de reden ervan, zal de bestelling – zelfs wanneer ze door de verkoper is bevestigd – geannuleerd worden.

De verkoper zal de klant hierover zo snel mogelijk inlichten.

De klant kan dan, indien hij dat wenst, een nieuwe bestelling plaatsen tegen de rechtgezette en juiste prijs.

 

De prijzen van de koopwaar houden rekening met de btw die geldt op de datum waarop de overeenkomst wordt gesloten, behoudens andersluidende opgave.

Terugbetaling van de belasting op de toegevoegde waarde (btw): in toepassing van artikel 151 van de richtlijn 2006/112/EG, komen de leveringen van goederen en diensten in aanmerking voor vrijstelling van de btw.

Komen in aanmerking voor terugbetaling van de btw, de leveringen van goederen en diensten die zijn besteld door personen die behoren tot de volgende organisaties:

Leveringen van goederen en diensten besteld voor officieel gebruik door:

• de buitenlandse diplomatieke zendingen,

• de buitenlandse consulaire vertegenwoordigingen,

• de Europese instellingen waarop het protocol over de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie van toepassing is,

• de internationale instellingen,

• de strijdkrachten van een land dat behoort tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO-krachten).

Leveringen van goederen en diensten besteld voor privégebruik door:

• de leden van een diplomatieke missie,

• de leden van een buitenlandse consulaire vertegenwoordiging,

• de personeelsleden van een internationale instelling (alsook de gezinsleden die onder hun dak wonen).

Om de terugbetaling van de btw te bekomen, moeten de personen die ervoor in aanmerking komen aan de financiële dienst van de verkoper het btw-vrijstellingsattest voorleggen dat behoorlijk is geviseerd door de bevoegde overheden van het land van hun zetel.

De factuur voor de koopwaar die via de website is besteld, zal worden opgesteld na de volledige levering van de bestelling en na afloop van de herroepingsperiode van 14 dagen.

Ze wordt opgestuurd naar het adres dat is meegedeeld in de persoonlijke ruimte van de account van de klant. De klant kan ze eveneens downloaden vanaf zijn persoonlijke ruimte.

ARTIKEL 5 - BETALING

De betaling zal gebeuren na de levering van de koopwaar volgens het door de klant gekozen systeem (zie hierna).

De hierna opgesomde betaalmodaliteiten worden ter beschikking gesteld van de klant op de website, waarbij de debitering gebeurt op het moment van de bevestiging van de levering:

• betaling via bankkaart, Visa en Mastercard

• betaling via Paypal.

De klant heeft ook de mogelijkheid om zijn aankopen te betalen via Paypal, die toonaangevend is op het vlak van beveiligde betalingen. Via Paypal kunnen de klant en de verkoper online betalingen uitsturen en ontvangen.

De verkoper blijft aandacht besteden aan de veiligheid van de betalingen.

De verkoper zorgt ervoor dat alle betalingen die online gebeuren via zijn website door middel van een bank- of creditcard verlopen via het beveiligde communicatieprotocol “SSL”, een norm voor de transfer van data die verschillende veiligheidsdiensten ondersteunt en die instaat voor de versleuteling van de uitgewisselde informatie, de serverauthentificatie en de integriteit van de mededeling.

De verkoper heeft een systeem ingevoerd waarmee de betrouwbaarheid kan worden gecontroleerd van de informatie die de klant invoert bij het openen van zijn account op de website en bij de registratie van een bestelling.

Als de bank- of creditinstelling weigert de betaling toe te laten, mag de verkoper de verkoop als onbestaande beschouwen.

Bovendien, in geval er een automatische alert wordt uitgelokt door de informatie in verband met de bestelling van de klant, mag de compliancedienst van de verkoper aan de klant extra inlichtingen en bepaalde bewijsstukken vragen – zoals een kopie van een identiteitsdocument, een bewijs van woonst enz. – op basis waarvan de verkoper de bestelling van de klant dan kan valideren of annuleren.

De klant beschikt over een recht van toegang, rechtzetting en verzet van alle persoonsgebonden gegevens die op hem betrekking hebben.

Hiervoor kan de klant zich schriftelijk richten tot L’ITALIANO SA, eigenaar van de website en van het merk TASTO – Service administratif – 105, zone industrielle Scheleck 1 – BP 76 – L-3225 Bettembourg, waarbij hij het bewijs moet leveren van zijn identiteit.

Op elk bedrag dat aan de verkoper verschuldigd is, wordt er van bij de vervaldatum, zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest toegepast van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand volledig verschuldigd is.

Er zijn eveneens interesten verschuldigd, tegen voormelde rentevoet, in geval van herroeping van eender welke betaling.

In deze veronderstelling zullen de interesten eveneens worden berekend vanaf de dag die volgt op de uitgifte van de factuur.

Er zal eveneens een rentevoet van 1% per maand verschuldigd zijn door de verkoper aan de klant voor elk bedrag dat door de verkoper onbetaald is gebleven op de vervaldatum ervan, zoals meegedeeld in deze algemene voorwaarden of binnen de acht dagen op de account van de klant.

Bij wanbetaling van een factuur van de verkoper, zal er een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75,00 EUR voor elke factuur, voor de kosten van administratie, invordering, gerechtelijke en buitengerechtelijke verdediging die worden gemaakt, onverminderd de gedingkosten die een eventueel vonnis worden bepaald.

De bedragen die verschuldigd zijn op basis van dit artikel zijn cumuleerbaar per factuur.

ARTIKEL 6 - BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN DE KOOPWAAR

De verkoper duidt de beschikbaarheid van de koopwaar aan op de website op basis de informatie die hij krijgt van zijn leveranciers.

De op de website voorgestelde koopwaar kan slechts worden besteld voor zover de voorraad strekt en promotionele aanbiedingen worden slechts aangeboden binnen het tijdsbestek dat op de website is vermeld.

Bij de verwerking van de bestelling verbindt de verkoper er zich toe de klant zo snel mogelijk te informeren over bestelde, maar niet beschikbare koopwaar.

De verkoper verbindt er zich toe de bestelling van de klant te honoreren binnen de perken van de voorraden die beschikbaar zijn bij zijn leveranciers.

De bestelling die op de website wordt geplaatst wordt in real time doorgegeven naar de leveranciers van de in de winkelmand van de klant bestelde goederen en diensten.

In geval van definitieve niet-beschikbaarheid van de koopwaar, verbindt de verkoper er zich toe:

• de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen;

• aan de klant desgevallend de prijs terug te betalen voor het betrokken product of de betrokken dienst, binnen een termijn van maximum 30 dagen na de betaling ervan mocht de betaling zijn gebeurd via een betaalmiddel van het type bankkaart.

De koopwaar die de klant aankoopt op de website kan worden geleverd in Luxemburg, in de grote regio (Frankrijk, België en Duitsland) en internationaal.

De leveringen worden uitgevoerd op het adres dat is meegedeeld tijdens het plaatsen van de bestelling op de website. Er kunnen een of meerdere leveradressen worden vermeld in de account van de klant. Een van die adressen moet worden geselecteerd en bevestigd bij de opmaak van de bestelling.

In een volgende fase zullen er relaispunten worden toegevoegd aan de lijst van de mogelijke leveradressen als de klant kiest voor deze leverwijze. Er wordt geen enkele levering bezorgd aan postbussen.

Eenzelfde bestelling kan worden geleverd op twee verschillende adressen, maar alleen wanneer een deel van de bestelling bestaat uit voedingsmiddelen van het type “lunch”. De levering van deze koopwaar kan gebeuren op een adres en de rest van de bestelling die bestaat uit “niet-lunch” artikelen op een tweede adres. Wanneer de bestelling uitsluitend bestaat uit “niet-lunch” goederen, zal er één enkel leveringsadres worden gebruikt.

Bij afwezigheid op het ogenblik van de levering, zal de klant een afspraak moeten maken met de verkoper en zal de koopwaar hem enkel worden geleverd tegen terugbetaling van de extra leveringskosten die hierdoor zijn veroorzaakt.

De koopwaar wordt geleverd in Luxemburg binnen 24 tot 48 uur voor elke bestelling die is geregistreerd vóór 16.00 uur.

De koopwaar die wordt geleverd buiten Luxemburg vereist een andere logistiek die wordt verzorgd door partners en/of onderaannemers van de verkoper. Binnen een termijn van24 tot 72 uur.

De levertijd van de bestelling wordt indicatief meegedeeld en de verkoper gaat in dit opzicht geen enkele resultaatsverbintenis aan.

De verkoper doet er alles aan om de vermelde levertermijnen te respecteren en zal de klant op de hoogte brengen van elke ongewilde vertraging in de aangekondigde levertermijn.

In geval van niet-ontvangst van een collo binnen de meegedeelde termijnen, wordt de klant verzocht dit aan de verkoper te melden, zodat hij een onderzoek kan opstarten dat verschillende dagen in beslag kan nemen.

Hoe dan ook, ingeval van een vertraging van de levering van meer dan 17 dagen ten opzichte van de meegedeelde uiterste leverdatum, die niet is te wijten aan een geval van overmacht, kan de klant zijn bestelling annuleren via een aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de verkoper.

In dat geval verbindt de verkoper er zich toe aan de klant zo snel mogelijk de betaalde bedragen terug te storten en hoe dan ook binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag van de klant in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

De kosten voor levering van “niet-lunch” goederen aan een privéadres worden forfaitair berekend volgens de criteria vermeld in onderstaande tabel.

Bedrag bestelling
Luxemburg
Frankrijk
België
Nederland
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Minder dan 50,00€
10,00€
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€
Tussen 50,00€ en 100,00€
5,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
Meer dan 100,00€
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

Als de bestelling van de klant koopwaar bevat die wordt verstuurd door meerdere commerciële partners, betaalt de klant maar één keer de portkosten.

Als de bestelling van de klant koopwaar bevat die moet worden verstuurd in verschillende leveringen, zal de klant maar één keer de portkosten betalen.

De leveringskosten, die worden berekend volgens de kenmerken van de bestelde goederen en het adres van levering, worden aan de klant meegedeeld tijdens zijn bestelling en hoe dan ook vóór de bevestiging van de bestelling.

ARTIKEL 7 - RISICO’S EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De koopwaar wordt vervoerd op risico van de verkoper tot de levering op het door de klant meegedeelde adres. Vanaf de overhandiging van de koopwaar aan de klant, gaat het risico alleen op de klant over.

De klant staat alleen in voor de risico’s verbonden aan het transport van de koopwaar in het kader van de toepassing van ondervermeld artikel 7.

De verkoper blijft eigenaar van de door de klant bestelde koopwaar tot de algehele betaling van de koopwaar door de klant binnen de termijnen van de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 8 - ONTVANGST VAN DE KOOPWAAR EN RECHT VAN VERZAKING

Bij ontvangst van de koopwaar is de klant verplicht te controleren of de koopwaar overeenstemt met zijn bestelling.

Is dat niet zo, dan moet de klant dit onverwijld vermelden op de bestelbon, met een nauwkeurige handgeschreven en ondertekende vaststelling van elke anomalie met betrekking tot de koopwaar en deze terugsturen per aangetekende brief met ontvangstmelding aan de verkoper binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn die is vermeld in artikel 7.2.

Bij gebrek aan aangifte van een niet-conformiteit van de koopwaar volgens voormelde voorwaarden, kan de klant zijn rechten die eraan zijn verbonden niet langer doen gelden.

Na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 7.2, wordt de koopwaar geacht door de klant als conform te zijn beschouwd en worden de zichtbare gebreken die na voormelde termijn worden gemeld onweerlegbaar geacht onbestaand te zijn.

Dit artikel geldt voor de klachten buiten of onder waarborg.

De klant draagt de bewijslast van wat hij beweert een gebrek aan conformiteit te zijn.

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om een overeenkomst of afstand of een overeenkomst buiten de vestiging te herroepen, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

De mogelijkheid van herroeping houdt geen enkel boetebeding in.

Na het verstrijken van de termijn van herroeping, wordt de overeenkomst vast en onherroepelijk en kan ze niet meer geheel noch gedeeltelijk worden geannuleerd, behoudens een andersluidende, schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

Als de klant zijn recht op herroeping uitoefent binnen de aangeduide termijnen, moet hij de koopwaar in de originele verpakking terugbezorgen aan het adres van L’ITALIANO SA, eigenaar van de website en van het merk TASTO – Service administratif – 105 zone industrielle Scheleck 1 – BP 76 – L-3225 Bettembourg.

De klant moet echter weten dat bepaalde goederen om regelgevende en hygiënische redenen niet in aanmerking komen voor uitoefening van dit recht op herroeping, onder meer de voedingswaren.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, kan de klant het recht op herroeping niet uitoefenen in de volgende gevallen:

• levering van diensten waarvan de uitvoering aanvang heeft genomen met de instemming van de klant vóór het einde van de herroepingstermijn;

• levering van koopwaar die is verpakt volgens een specifiek verzoek van de klant of die wegens de aard ervan niet kan worden teruggestuurd of snel bederft of vervalt (bv. levering van “lunch”);

• levering van geluids- of beeldopname of van computersoftware die uit de verpakking is of door de consument is gedownload;

• levering van dagbladen, tijdschriften of magazines;

• levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen controle heeft.

Wanneer de koopwaar wordt teruggestuurd in de originele verpakking zonder beschadigd of gebruikt te zijn, zal de verkoper aan de klant de prijs van de aankoop terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die gemaakt zijn wanneer de klant desgevallend een duurdere leveringswijze kiest dan de door de verkoper voorgestelde standaardlevering), zonder overmatige vertraging, en dit na het verstrijken van een termijn voor de controle van de koopwaar van veertien (14) dagen na ontvangst van de teruggestuurde koopwaar door de verkoper.

Om zijn recht op herroeping uit te oefenen, moet de klant onderstaand formulier invullen en terugsturen of een ondubbelzinnige verklaring opstellen waarin hij verklaart dat hij beslist de overeenkomst te herroepen.

• ter attentie van L’ITALIANO SA, eigenaar van de website en van het merk TASTO

• Service clients tasto

• BP76

• L-3201 Bettembourg

• info@tasto.eu

Ik/wij (voornaam en familienaam van de klant) geef/geven u hierbij te kennen dat ik/wij de overeenkomst herroep(en) met betrekking tot de verkoop van het goed (aanduiding en hoeveelheid van het goed en nummer van de bestelling)/de dienstverlening (aanduiding en hoeveelheid van de dienstverlening en nummer van de bestelling) zoals hierna vermeld, besteld op (datum van de bestelling)/ontvangen op (datum van ontvangst van het goed)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en)

Datum

ARTIKEL 9 - WAARBORG EN HERSTELLING VAN DE KOOPWAAR

In overeenstemming met de wet waarborgt de verkoper de koopwaar die hij verkoopt en geniet de klant de wettelijke waarborg voor niet-conformiteit en verborgen gebreken waardoor de koopwaar ongeschikt is voor het gebruik waarvoor ze is bestemd of die dat gebruik dermate aantasten dat de klant ze niet zou hebben aangekocht of er een mindere prijs voor zou hebben betaald als hij ervan op de hoogte was geweest.

De klant geniet van een termijn van herroeping van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelde koopwaar die door de verkoper bevestigd is geworden, zonder motivering.

Voor de toepassing van artikel 9 moeten de bevestiging van de bestelling en het bewijs van betaling van de koopwaar, met uitzondering van elk ander document, door de klant aan de verkoper worden voorgelegd.

Geen enkele andere waarborg dan de bepalingen van de algemene voorwaarden kan ten aanzien van de verkoper worden ingeroepen ten voordele van de klant.

Alle verkochte koopwaar geniet van de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken en wel als volgt:

• de koopwaar van het type voedingsmiddelen wordt verpakt onder beschermende atmosfeer, in overeenstemming met de regelgeving die geldt inzake HACCP. Elke productiefout of aantasting van het product die door de klant wordt vastgesteld op het ogenblik van de levering, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de leverancier bij die de verkoper zich bevoorraadt;

• de koopwaar die geen voedingsmiddelen zijn vallen onder de waarborg die is verstrekt door de leveranciers van de verkoper. Elke waarborg voor elke koopwaar beperkt zich evenwel tot een normaal gebruik van het product door de klant of door de gebruiker;

• de niet-materiële koopwaar (zoals reizen, schoonheidsverzorging, diensten aan de persoon enz.) worden te koop aangeboden op de website van de verkoper op basis van de kenmerken van het product dat is geleverd door de professionele dienstverleners die beschikken over de nodige reglementaire vergunningen. Het ter beschikking stellen van deze commerciële producten valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de leverancier van de verkoper die de door de klant gekochte prestatie of dienst organiseert, realiseert of uitvoert.

Om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantie van de verkoper, moet de klant via eender welk middel het gebrek aan conformiteit melden binnen een termijn van twee jaar na de levering van de koopwaar.

Geen enkele verjaring kan verworven zijn vóór het verstrijken van deze termijn. De vordering in waarborg van een termijn van twee jaar in hoofde van de klant vervalt vanaf de melding voorzien in voorgaande paragraaf, behalve indien het hem, als gevolg van fraude van de verkoper, belet is geworden deze te doen gelden.

Wanneer er een beroep wordt gedaan op de waarborg van de verkoper, moet de klant de koopwaar die het voorwerp is van zijn vordering tot waarborg op eigen kosten en risico verzenden naar het door de verkoper meegedeelde adres, na het verkrijgen van een retourcode voor zijn aanvraag die per e-mail werd verstuurd naar info@[at]tasto.eu

De verzending van de koopwaar naar de verkoper voor herstelling, volgens voormelde voorwaarden, houdt geen overdracht van risico in, aangezien het risico bij de klant blijft.

De klant moet de koopwaar zorgvuldig verpakken, zonder ze te beschadigen, bij voorkeur in de originele verpakking of elke andere soortgelijke verpakking.

Zo ook, in de veronderstelling van een vervanging of een onmogelijke herstelling, verbindt de verkoper er zich toe de prijs terug te betalen binnen 14 dagen in ruil voor de terugzending van het product door de klant naar het adres van L’ITALIANO SA, eigenaar van de website en van het merk TASTO – Service administratif – 105 zone industrielle Scheleck 1 – L-3225 Bettembourg.

Bij gebrek aan conformiteit heeft de klant de keuze: (i) de koopwaar teruggeven en de prijs laten terugbetalen of (ii) de koopwaar houden en een deel van prijs laten terugbetalen. De verkoop wordt niet verbroken of de prijs wordt niet verlaagd wanneer de verkoper de koopwaar terugneemt of herstelt. De verkoop kan niet ontbonden worden verklaard wanneer het gaat om een gering gebrek aan conformiteit.

De klant heeft het recht om, in plaats van de opties uit te oefenen die in voorgaande paragraaf zijn uiteengezet, van de verkoper te eisen dat de koopwaar conform wordt gemaakt, behalve in geval van onmogelijkheid of disproportie zoals vermeld hierna.

Hij kan dus kiezen tussen de herstelling of de vervanging, tenzij een van deze oplossingen ten opzichte van de andere een overmatige last impliceert voor de verkoper.

Ingeval de keuze van de klant een kostprijs inhoudt die, in termen van waarde van de koopwaar of omvang van het gemelde defect, kennelijk buiten verhouding is vergeleken met de andere optie die hem is geboden, behoudt de verkoper zich het recht voor te opteren voor de vervanging van de koopwaar.

Het conform maken van de koopwaar moet gebeuren binnen dertig (30) dagen na de datum waarop de klant heeft geopteerd voor de conformering. Na het verstrijken van die termijn mag de klant de koopwaar teruggeven en de prijs laten terugbetalen of de koopwaar houden en een deel van de prijs laten terugbetalen.

Het conform maken gebeurt zonder kosten noch grote ongemakken voor de klant, rekening houdend met de aard van de koopwaar en het bijzondere gebruik ervan dat de klant voor ogen heeft.

De klant verliest het recht op elke waarborg op grond van de algemene voorwaarden wanneer (i) hij de herstelling van een door de verkoper geleverde koopwaar toevertrouwt aan een derde of wanneer hij (ii) ze zelf probeert te herstellen.

Als de koopwaar werd verwerkt, gewijzigd, gepersonaliseerd of opengemaakt door een niet-gemachtigde persoon, zal het recht op waarborg eveneens worden geweigerd.

Hoe dan ook heeft de waarborg geen betrekking op de vervangen van consumables, batterijen, zekeringen, antennes, helmen noch op de slijtage van het materieel.

Er kan evenmin enige waarborg worden verstrekt als de panne of het mankement waarmee de door de verkoper verkochte koopwaar is behept, het resultaat is van een niet adequaat gebruik, vervoer of opslag van de koopwaar of van elke omstandigheid waarbij de klant de verplichting die op hem rust om te handelen als goede huisvader, niet naleeft of in elk geval van overmacht of toeval.

De aansprakelijkheid van de verkoper bij gebreken aan de koopwaar beperkt zich tot de herstelling of tot vervanging ervan door een gelijkwaardige zaak indien de herstelling onmogelijk blijkt te zijn, onverminderd de bepalingen van artikel 9.

De verkoper is niet aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van gebreken aan de koopwaar.

De klant moet aan de verkoper het adres meedelen waar hij wil dat de herstelde koopwaar wordt terugbezorgd.

De retourkosten van de herstelde koopwaar op het door de klant meegedeelde adres zijn ten laste van de verkoper.

Buiten de waarborg voorzien in de algemene voorwaarden, kan de klant de herstelling vragen van de koopwaar na prijsbestek van de verkoper, ongeacht de reden ervan.

De klant moet in deze veronderstelling op eigen kosten de koopwaar bezorgen op het door de verkoper aangeduide adres, na ontvangst van de retourcode voor zijn aanvraag die per e-mail is gericht aan info@[at]tasto.eu

Wanneer de klant het door de verkoper geformuleerde prijsbestek niet aanvaardt, moet de klant de koopwaar zelf ophalen of op laten ophalen door een derde die houder is van een volmacht hiervoor, binnen een termijn van acht kalenderdagen nadat hij bericht hierover heeft gekregen van de verkoper en moet hij bovendien het bedrag betalen van EUR 49,00 ex btw voor opmaak van het prijsbestek.

Elke koopwaar die is hersteld in het kader van de toepassing van dit artikel, moet door de klant worden afgehaald binnen een termijn van acht kalenderdagen nadat hij bericht heeft gekregen van de verkoper om deze koopwaar op te halen, hetzij per e-mail, per fax of per brief.

Wanneer de klant de herstelde koopwaar niet komt ophalen binnen een termijn van zes maanden na dat bericht, zal de klant vermoed worden af te zien van voormelde koopwaar en gaat de eigendom ervan automatisch over op de verkoper.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van de contractuele prestaties te wijten aan de klant, onder meer in geval van beslag op zijn bestelling.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld noch worden beschouwd deze algemene voorwaarden te schenden wegens laattijdig of niet uitvoeren van zijn verplichtingen, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering te maken heeft met een geval van overmacht, zoals bepaald in de rechtspraak van de Luxemburgse hoven en rechtbanken.

De aansprakelijkheid van de verkoper voor de gebreken aan een verkocht artikel beperkt zich tot de vervanging ervan door een gelijkwaardig voorwerp ingeval de herstelling onmogelijk blijkt te zijn.

De verkoper kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging die is te wijten aan een stockbreuk bij zijn leveranciers, een verschil tussen de presentatiefoto’s van de koopwaar, de informatie op de website en de geleverde koopwaar.

De aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot de rechtstreeks en voorzienbare schade op het moment van het gebruik van de website of het afsluiten van de overeenkomst, ondergaan door de klant en als gevolg van de koopwaar.

Voormelde bepaling geldt niet in geval van bedrieglijk opzet of grove fout in hoofde van de verkoper, in geval van lichamelijke schade, in geval van niet-conformiteit (inclusief om reden van verborgen gebreken).

In geval van aansprakelijkheid van de verkoper en om welke reden ook, behalve in geval van een conformiteitsgebrek, inclusief om reden van verborgen gebreken, wordt deze beperkt tot vijf keer de verkoopprijs van de koopwaar die het voorwerp is van de aansprakelijkheidsvordering.

De klant is volledig aansprakelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de door de verkoper geleverde koopwaar, alsook voor de bescherming van gegevens die erop worden opgeslagen of die in verband met de koopwaar worden gebruikt.

ARTIKEL 11 - DIVERSEN

Wanneer de klant beslist de koopwaar aan te kopen, moet hij zijn identiteit, zijn e-mailadres, zijn postadres en eventueel ook andere persoonlijke informatie meedelen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer die informatie wordt vergaard, wordt ze door de verkoper verwerkt om de bestellingen te beheren.

De verkoper verklaart zich te schikken naar de wettelijke bepalingen van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002 betreffende de persoonsbescherming ten aanzien van de verwerking va persoonsgebonden gegevens (de “wet”), alsook van de gewijzigde wet van 30 mei 2005 betreffende de specifieke bepalingen inzake de persoonsbescherming ten aanzien van de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de sector van de elektronische communicaties.

Deze informatie kan eveneens worden gebruikt om de verkoper toe te laten via elk communicatiemiddel informatie te verspreiden over zijn commerciële activiteit aan zijn cliënteel.

De verkoper verbindt er zich echter toe de inlichtingen waarover hij beschikt niet te onthullen aan een andere vennootschap of een andere onderneming die analoge diensten zou leveren, behalve in het kader van de onderaanneming van de verwerking van persoonsgebonden gegevens en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De klant wiens persoonsgebonden gegevens worden verwerkt, beschikt over een recht van toegang, rechtzetting en verzet tegen de verwerking van zijn gegevens.

Die rechten kunnen worden uitgeoefend, in overeenstemming met de artikelen 26 en volgende van de wet, op eenvoudig verzoek per brief aan de verantwoordelijke voor de verwerking, op het adres L’ITALIANO SA, eigenaar van de website en van het merk TASTO – Service administratif – 105, zone industrielle Scheleck 1 – BP76 – L-3225 Bettembourg, waarbij de aanvrager zijn identiteit bewijst en een wettige reden opgeeft ingeval de wet dat vereist.

De klant kan toegang krijgen tot zijn gearchiveerde gegevens onder dezelfde voorwaarden als in voorgaande paragraaf.

De verkoper verbindt er zich toe geen enkele informatie waarvan hij houder is te onthullen aan derden, behalve in het kader van de toepassing van een wet- of regelgevende bepaling of ook nog met het oog op een normaal bedrijfsbeheer.

De verkoper informeert de klant, die aanvaardt, dat hij de verwerking van zijn persoonsgebonden gegevens in overeenstemmingen uitbesteedt aan een onderaannemer.

De klant mag in geen enkel geval de hem ter beschikking gestelde koopwaar kopiëren, reproduceren, vertalen, aanpassen, desassembleren, decompileren, nabootsen, wijzigen, analyseren of reconstrueren zonder de schriftelijke en uitdrukkelijke toelating van de verkoper. De klant verbindt er zich bovendien toe de koopwaar die te koop wordt aangeboden op de website of die hij heeft aangekocht niet na te maken.

De klant mag alleen een kopie maken van een software die op de website wordt verkocht voor een back-up enkel en alleen voor intern gebruik op een enkele specifieke centrale geautomatiseerde verwerkingseenheid.

Wanneer de klant een bewarende kopie maakt, moet hij de aanwijzingen inzake de auteursrechten die zich op de originelen bevinden kopiëren op een manier dat ze een geheel vormen. Hij mag ze in geen enkel geval verspreiden en is aansprakelijk voor het eventuele bedrieglijke gebruikt dat een derde ervan maakt, ongeacht de oorzaak.

De verkoper mag alle rechten op grond van de met de klant afgesloten overeenkomst overdragen aan derden. De overdracht kan betrekking hebben op zowel de rechten als de plichten van de verkoper, met als enige voorwaarde dat hij de klant op de hoogte brengt van de overdracht.

De klant mag zijn rechten of verplichtingen op grond van de overeenkomst in geen enkel geval aan een derde overdragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper.

Indien eender welke bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard door een gerechtelijke beslissing of akkoord tussen de partijen, zal de bepaling ongeschreven worden geacht, zonder echter de nietigheid van de andere bedingen met zich te brengen en zonder de andere erin vervatte bepalingen aan te tasten, die toepasselijk zullen blijven.

In geval van geschil zullen de partijen in eerste instantie proberen een minnelijke schikking te treffen.

Indien de partijen geen regeling kunnen treffen, aanvaarden u en wij alle geschillen die hun oorsprong vinden in de commerciële relatie tussen u en ons te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Luxembourg.

Voor de toepassing van de algemene voorwaarden, kan de klant-consument een vordering instellen om zijn consumentenrechten ten aanzien van de verkoper te doen gelden, zowel in Luxemburg als in het land van de Europese Unie waar hij verblijft.

Shipping

Free delivery, minimum purchase required:

> 35 €

Luxembourg

> 45 €

Austria, Belgium, France, Germany, Netherlands

> 65 €

Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Malta, Poland, Portugal, Romania, Spain, UK

> 85 €

Latvia, Lithuania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Europe NON EU

Shipping cost (without free shipping):

10 €

Luxembourg

25 €

Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, UK, Europe NON EU