Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - VOORSTELLING VAN DE AGV

Deze algemene gebruiksvoorwaarden, hierna de “AGV” genoemd, bevatten de voorwaarden voor het gebruik van de diensten geleverd door het e-commerce merk dat wordt beheerd door de vennootschap L’ITALIANO SA, eigenaar van de website en van het merk TASTO, geïdentificeerd bij het RCS Luxembourg onder het nummer B68 186.
Deze “AGV” zijn bedoeld om de modaliteiten vast te leggen voor de terbeschikkingstelling van de website www.tasto.eu, hierna de “website” alsook de gebruiksvoorwaarden van de “website” door de “gebruiker”.
Deze “AGV” bepalen dus het contractuele kader voor het gebruik van de “website” tussen de “gebruiker” van de diensten en de “verkoper”.

De volgende woorden of begrippen die in dit document zijn vervat, moeten als volgt worden gelezen en geïnterpreteerd:

“algemene gebruiksvoorwaarden”: dit document dat geacht wordt aanvaard te zijn door de “partijen” en wordt aangeduid als “AGV”.

“website”: de website voor online verkoop (e-commerce) toegankelijk via het internet op www.tasto.eu en die alle gehoste webpagina’s, de producten en de diensten die aan de “gebruiker” worden voorgesteld, groepeert.

“account”: de gebruikersaccount die is aangemaakt op de website en de persoonlijke identificatiegegevens bevat aan de hand waarvan aan de “gebruiker” de diensten worden geleverd die hij online bestelt.

“gebruiker”: de consument die een aankoop doet op de “website”. Hij bevestigt dat hij de hoedanigheid heeft van een consument-particulier zoals ze is omschreven in het Luxemburgse recht en de Luxemburgse rechtspraak.

“verkoper”: het merk TASTO beheerd door de vennootschap L’ITALIANO SA, eigenaar van de website en van het merk TASTO.

ARTIKEL 2 - AANVAARDING VAN DE AGV

De “gebruiker” erkent dat hij een meerderjarige natuurlijke persoon is in zijn gebruikelijke woonland (of de machtiging heeft verkregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger – ouder of voogd – als de “gebruiker” minderjarig is) om toegang te krijgen tot de “website”. De “gebruiker” erkent eveneens dat hij juridisch bekwaam is om een contract af te sluiten volgens de wetgeving van zijn gebruikelijk woonland.

Het feit van een gebruikersaccount aan te maken, te navigeren, de op de “website” beschikbare diensten te gebruiken en deze “AVG” te aanvaarden, houdt de aanvaarding in door de “gebruiker” van alle regels die zijn uiteengezet in deze “AGV”. In geval de gebruiker het niet eens is met deze bepalingen, wordt hij verzocht zijn account te schrappen en niet langer toegang te zoeken tot de diensten van de “website”.

Elk gebruik van de diensten dat niet overeenstemt met de “AGV” is verboden.

 

ARTIKEL 3 - TOEGANG TOT DE WEBSITE

De diensten van de “website” worden voorgesteld op het internet. Om toegang te krijgen tot de diensten moet de “gebruiker” beschikken over een internetverbinding. Alle kosten voor de telefoonverbindingen en de internettoegang zijn te zijnen laste.

Niemand buiten de “gebruiker” kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die de “gebruiker” zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van een internetverbinding of e installatie op zijn computer van inadequate of kwaadwillige processen.

ARTIKEL 4 - AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

Om toegang te krijgen tot de diensten van de “website”, moet de “gebruiker” een “account” aanmaken. De “gebruiker” kan een “account” aanmaken via de menu’s die hiervoor zijn voorzien op de “website” “TASTO”, die zich bevindt in de rubriek “account aanmaken” (rechtsboven).

Om een “account” aan te maken, moet de gebruiker een natuurlijke persoon zijn die meerderjarig is in zijn gebruikelijk woonland (of de machtiging heeft verkregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger – ouder of voogd – als de “gebruiker” minderjarig is) om toegang te krijgen tot de “website”. De “gebruiker” erkent eveneens dat hij juridisch bekwaam is om een contract af te sluiten volgens de wetgeving van zijn gebruikelijk woonland.

De “account” is een toegang tot de “website” die ter beschikking is gesteld van de “gebruiker” door de “verkoper” dankzij persoonlijke identificatiegegevens via een beveiligde procedure.

De “account” blijft de eigendom van de verkoper. De “gebruiker” is alleen houder van een recht op toegang tot de diensten die ter beschikking zijn gesteld op de “website”.

De naam van de “account” is nooit zichtbaar voor de andere gebruikers.

Bij het aanmaken van zijn “account”, moet de “gebruiker” de volgende elementaire regels naleven:

• De ingevoerde persoonlijke gegevens moet juist, controleerbaar, volledig en geüpdatet zijn. Er moet een persoonlijk en geldig e-mailadres worden opgegeven.

• De aanmaak van een geautomatiseerde “account” en/of een account met een valse of bedrieglijke identiteit, is formeel verboden.

• informatie over de gebruiker

• aanspreekvorm

• familienaam

• geboortedatum

• e-mailadres

• e-mailadres

• paswoord

• bevestiging van het paswoord

• leverings/facturatieadres(sen)

  • – naam van het adres (bv. huis, kantoor enz.)
  • – naam van mijn vennootschap (bv. privélevering op een kantooradres)
  • – straat
  • – stad
  • – postnummer
  • – land
  • – toegangscode (bv. toegang tot de hall van een residentie)
  • – meer informatie (bv. nuttige informatie voor de levering)
  • – telefoon (gsm, desgevallend vast nummer, maar facultatief).

Alvorens deze informatie te valideren, moet het vakje “aanvaarding van de AGV” worden aangevinkt om te bevestigen dat kennis is genomen van deze voorwaarden door de “gebruiker” en dat hij zich ertoe verbindt ze na te leven.

Wanneer er verbinding wordt gemaakt op de “website” waarbij de gebruiker zich moet identificeren, moet de naam die wordt ingevuld in het veld “login” overeenstemmen met het e-mailadres dat de “gebruiker” heeft ingevuld in de persoonlijke gegevens van zijn “account” bij het aanmaken ervan. Die login (e-mailadres) moet beantwoorden aan de volgende regels:

• de login moet een woord zijn dat uitspreekbaar is (bv. de naam “zrtpqsdf” is niet toegelaten),

• de login mag geen verwijzing zijn naar een politieke strekking, een volksgroep, een gemeenschap of een religie,

• de login mag niet vulgair noch beledigend zijn,

• de login mag niet seksueel noch pornografisch geladen zijn,

• de login mag niet gelijken op een gedeponeerd merk of een door het auteursrecht beschermd begrip,

• de login mag geen promotie zijn voor een commerciële dienst,

• de login mag niet verwijzen naar een drug of naar elke andere door de wetgeving verboden entiteit,

• de login mag niet op een andere manier zijn geschreven of gespeld om de hiervoor opgelegde regels te omzeilen.

ARTIKEL 5 - VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

• De eigen “account” nooit aan een derde meedelen. De “account” lenen, delen, ruilen, schenken, kopen, overdragen en verkopen is verboden. Elke lening, deling, gift, aankoop, overdracht of verkoop van een “account” zal derhalve niet tegenstelbaar zijn aan de “verkoper”.

• Alle maatregelen nemen om te vermijden dat een derde toegang krijgt tot andermans “account”, ook zonder het te weten.

• De account van een andere “gebruiker” niet gebruiken.

• De logingegevens, nl. de naam van de login van de eigen “account” en het eraan gekoppelde paswoord, nooit aan een ander meedelen.

• Een persoonlijke e-mailbox gebruiken en dat e-mailadres niet delen.

De veiligheid van de account van de “gebruiker” behoort tot zijn exclusieve verantwoordelijkheid en de “verkoper” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de “account” van de “gebruiker” of zijn computer zou kunnen lijden als gevolg van het verlies of het delen van de logingegevens tot de “account” van de “gebruiker”.

De “verkoper” kan geenszins aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal van de “account” van de “gebruiker” of voor elke aantasting die zijn “account” zou kunnen ondergaan.

De “gebruiker” erkent eveneens dat hij wordt vermoed de “gebruiker” te zijn van zijn “account” en daarvoor verantwoordelijk voor de acties die hij onderneemt via zijn “account” en op zijn “account”.

De “gebruiker” erkent dat alleen hij – en niet de “verkoper” – aansprakelijk is voor alle elektronische communicaties en de contents die worden verstuurd vanaf zijn computer en dat hij de diensten van de “website” alleen mag gebruiken in lijn met de wetgeving en deze AGV.

ARTIKEL 6 - SUPPORT

Er staat een technische support ter beschikking van de “gebruiker”.

Het gebruik van die support gebeurt via e-mail op het adres info[at]tasto.eu

De aanvragen per e-mail worden geregistreerd onder een identificatie genaamd “numéro de ticket”. De “verkoper” beslist zelf over het beheer van de tickets en behoudt zich het recht voor er niet op te antwoorden.

De “gebruiker” kan eveneens contact opnemen via het postadres dat is meegedeeld in deze “AGV” in artikel 1.1: Voorwerp.

Om contact op te nemen met de support, moet de “gebruiker” beschikken over een “account” en inloggen.

Wanneer de “gebruiker” redenen heeft om te vermoeden dat er een storing is de veiligheid, inclusief het verlies, de diefstal of het ongeoorloofde gebruik van zijn logingegevens, of elk ander probleem dat betrekking heeft op de veiligheid van zijn “account”, moet hij de “verkoper” zo snel mogelijk waarschuwen door contact op te nemen met de support. De support kan misschien oplossingen voorstellen om de veiligheid van zijn “account” te verbeteren. De support mag eveneens de toegang tot de betrokken “account” blokkeren gedurende de tijd die nodig is om een en ander op te zoeken en om optimale veiligheidsomstandigheden te waarborgen.

ARTIKEL 7 - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN VERTROUWELIJKHEID

De “gebruiker” erkent dat hij in staat is aan de “verkoper” zijn persoonsgebonden gegevens mee te delen in overeenstemming met de wet van het land waarin hij zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft.

De vergaarde persoonlijke informatie wordt via computer verwerkt zodat de “verkoper” contact met hem kan opnemen in het kader van de opvolging van zijn bestellingen of in een ruimere toepassing om de klantrelatie te beheren, zijn identiteit te controleren uitwisselingen met de support of ook nog om de toegang tot zijn “account” weer operationeel te maken.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 30 mei 2005 op de bescherming van de privacy in de sector van de elektronische communicaties (CNPD), geniet de “gebruiker” een recht van toegang tot en rechtzetting van de informatie die op hem betrekking heeft, hetzij via de support of via het postadres dat is vermeld in deze “AGV” in artikel 1.1: Voorwerp, met opgave van zijn familienaam, voornaam, e-mailadres en woonadres en bewijs van zijn identiteit.

De “gebruiker” kan zich eveneens, om rechtmatige redenen, verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Met uitzondering van de omstandigheden die aan bod komen in 6.3, verbindt de “verkoper” er zich toe de gegevens van de “gebruiker” niet mee te delen aan derden en alles in het werk te stellen om de verspreiding ervan te beletten, behoudens uitdrukkelijke toestemming vanwege de “gebruiker”. De “verkoper” behoudt zich het recht voor vervolging in te stellen tegen eenieder die zou proberen toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die hem niet aanbelangt.

De “verkoper” kan een beroep doen op de derde dienstverleners die de persoonlijke gegevens van de “gebruiker” zullen gebruiken in naam en voor rekening van de “verkoper”, maar met als doel om de taken te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling, de levering van de producten, de verwerking van de betalingen en om fraude te bestrijden. Het kan ook gebeuren dat de “verkoper” bepaalde, onder meer persoonlijke, gegevens van de “gebruiker” op een beveiligde manier moet meedelen aan die partners of dienstverleners, voor dezelfde doeleinden.

De persoonlijke informatie die de “gebruiker” heeft meegedeeld mag worden doorgegeven aan de filialen van de “verkoper”.

De “verkoper” heeft geen enkele verplichting om informatie die verbonden is aan een “account” mee te delen, ook niet wanneer een gebruiker erom vraagt, behalve aan de bevoegde overheden in het kader van een officieel of gerechtelijke onderzoek.

Cookies zijn kleine bestandjes die worden uitgestuurd door de server van de door de « gebruiker » geraadpleegde site, die worden geregistreerd op de harde schijf van zijn computer. Cookies zijn bedoeld voor wat volgt:

• Cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de “gebruiker” kan surfen op de website en de mogelijkheden ervan kan gebruiken, zoals toegang krijgen tot de beveiligde onderdelen van bepaalde pagina’s. Die cookies worden enkel gebruikt in die essentiële onderdelen van de website. De cookies van die categorie zijn normaal gezien niet permanent, behalve wanneer ze absoluut zijn vereist.

• Dankzij cookies kan de website de voorkeuren van de “gebruiker” bewaren, zoals de taalvoorkeur. Ze zorgen er ook voor dat de “gebruiker” kan genieten van een verbeterd en meer gepersonaliseerd gebruik van de website.

• De cookies vergaren gegevens omtrent het gedrag van de “gebruiker”. Die informatie wordt gebruikt voor reportings om de website te verbeteren. De gegevens worden op anonieme manier vergaard.

• Dankzij cookies kan er publiciteit worden verstuurd die verband houdt met de “gebruiker” en zijn belangstellingspunten. Die cookies kunnen ook worden gebruikt om de efficiëntie te meten van een promocampagne waarmee de “gebruiker” te maken heeft wanneer hij bepaalde specifieke pagina’s bezoekt.

De cookies die worden gebruikt op de website TASTO zijn vooral bedoeld om de surfervaring van de “gebruiker” op de website te verbeteren. De “verkoper” waakt erover de privacy van de “gebruiker” te beschermen. Elke verwerking van persoonsgebonden gegevens gebeurt in overeenstemming met de gewijzigde wet van 30 mei 2005 betreffende de bescherming van de privacy ten aanzien van de verwerking van persoonsgebonden gegevens.

De cookies worden gebruikt in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen.

De artikel wil aan de “gebruiker” informatie verschaffen over de cookies die op de website worden gebruikt en over de functionaliteiten ervan.

Bij het eerste bezoek aan een “website”, verschijnt er een pop-up melding op het scherm om de “gebruiker” te attenderen over het bestaan van cookies en hem de mogelijkheid te bieden om verder te gaan zonder de cookies uit te schakelen, om de “website” te verlaten of om verder te gaan door de cookies geheel of gedeeltelijk uit te schakelen. Door de website verder te bezoeken zonder een van die opties te kiezen of door het vakje “verdergaan zonder de cookies uit te schakelen” aan te vinden, aanvaardt de “gebruiker” dat er cookies worden geïnstalleerd op zijn computer.

De “gebruiker” aanvaardt dat de “verkoper” toegang heeft tot de gegevens die door de cookies worden vergaard en dat hij die gegevens opslaat. De opslag van of de toegang tot de informatie is een verwerking van persoonsgebonden gegevens met het oog op de totstandkoming van de finaliteiten die in dit artikel zijn uiteengezet en volgens de regels van de privacy en de bescherming van persoonsgebonden gegevens. De “gebruiker” kan zijn toestemming op elk ogenblik en kosteloos intrekken door de cookies uit te schakelen en met het oog hierop een e-mail te versturen naar info[at]tasto.eu

In overeenstemming met de bescherming van de privacy en de persoonsgebonden gegevens, beschikt de “gebruiker” op elk ogenblik over een recht op toegang tot en rechtzetting van de gegevens die op hem betrekking hebben en de door de cookies werden vergaard. Hij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van die gegevens en/of de overdracht van die gegevens aan derden met het oog op de promotie van goederen en diensten.

Om die rechten uit te oefenen volstaat het voor de “gebruiker” om zijn verzoek schriftelijk te richten aan de “verkoper” via post op het adres dat is meegedeeld in deze “AGV” in artikel 1.1: Voorwerp. De aanvraag moet zijn ondertekend, gedateerd en vergezeld van een kopie van de identiteitskaart van de “gebruiker”.

ARTIKEL 8 - ALGEMENE BEPALINGEN

In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, voorwaarden of bedingen van deze “AGV”, zal deze nietigheid geen uitwerking hebben op de geldigheid van de andere voorwaarden en blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

Geen enkele verzaking vanwege de “verkoper” aan een recht of een bepaling van deze “AGV” kan worden beschouwd of geïnterpreteerd als zijnde een definitieve verzaking aan dat recht of die bepaling. Geen enkele vertegenwoordiger van de “verkoper” of personeelslid van de “verkoper” die in contact staat met de “gebruiker” is wettelijk gemachtigd om de “verkoper” te verbinden tot elke wijziging of verzaking aan de bepalingen van deze “AGV”.

De “verkoper” behoudt zich het recht voor bepaalde regels die zijn voorzien in de “AGV” te wijzigen, aan te vullen en/of te schrappen. De “gebruiker” wordt door alle middelen op de hoogte gebracht van de substantiële wijzigingen aan deze “AGV” wanneer de “gebruiker” toegang krijgt tot “website” via zijn logingegevens. Hij erkent, door toegang te krijgen tot de website, dat hij op de hoogte is gebracht van de wijzigingen, aanvullingen en/of schrappingen en moet die aanpassingen, aanvullingen en/of schrappingen aanvaarden.

De tussen de medecontractanten afgesloten overeenkomst valt onder het Luxemburgse echt. In geval van geschil zijn de rechtbanken van Luxembourg bevoegd.

DE “GEBRUIKER” ERKENT, ALVORENS ELK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VAN HET VERTROUWELIJKHEIDSBELEID VAN DE “VERKOPER” EN AANVAARDT ZE.

Verzenden

Gratis levering, minimale afname vereist:

> 35 €

Luxemburg

> 45 €

Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland

> 65 €

Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, VK

> 85 €

Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Zweden, Europa NIET EU

Verzendkosten (zonder gratis verzending):

10 €

Luxemburg

25 €

Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden, VK, Europa NIET EU